Tuesday, July 12, 2011

Results of BA Part II, Pt Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh

Results of BA Part II,  Pt Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh
mar-apr.2011
PAGE- 1
B.A.PART-II (10+2+3)
------------------------------
-----------------------------------------
---------

GOVT.D.S.V.SANSKRIT COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
70101,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,26,30,31,32,33

VIPRA ARTS/COMMERCE & PHYSICAL EDUCATION COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

70201,02,03,05,06,07,08,09,12,15,17,20,24,25,26,29,30,31,33,34,36,40,42
,43,45

,46,48,52,53,55,56,57,59,61,65,66,68,69,71,72,75,78,79,80,82,83,84,85,8
7
,89,90,92,95,96,97,99
70300,01,02,04,07,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29

DR.RADHA BAI GOVT. NAVIN KANYA MAHAVIDYALAYA, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
70351,52,53,55,56,57,58,59,62,63,65,68,69,74,75,76,78,79,80,81,86,90

70401,02,06,10,12,13,14,15,18,20,21,22,24,25,26,27,34,36,37,38,41,43,44
,45,46

,49,50,54,56,57,60,61,62,63,64,66,68,69,71,72,76,78,80,81,83,85,86,87,9
0


SHANTI NIKETAN MAHAVIDYALAY, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
70502,04,06,09,10,12,14,17,18,20,23,24,27,28,31,32,36,37,38,42

ADARSH ART/COMMERCE COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

70601,02,03,04,55,56,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,73,76,79,80,81,82
,83,84
,88,89,93,94,95,96,97,98,99

70702,04,05,06,09,10,14,21,23,26,27,28,29,30,32,33,35,36,39,40,42,44,45
,46,48

,49,50,53,54,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,77,78,82,83,84,8
5
,86,90,95,96,99

70800,01,06,07,09,10,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,31,34,36,38,39,40,41
,42,47
,50,52,53,56,60,63,66

CENTRAL COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

71004,05,07,08,10,11,12,13,15,16,18,20,24,25,26,27,28,33,36,38,40,43,44
,45,46
,49,50,52,53,54,59,60,62,65,66,68,69,73,75,76,77,79,80,81,82,83

DURGA COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

71201,02,03,04,07,08,09,10,14,15,16,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33
,35,37

,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,6
7

,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,9
5
,96,97,98,99

71300,52,56,57,60,61,62,64,65,66,68,69,71,74,75,77,79,81,82,83,84,86,87
,88,89
,90,92,93,95,96,97,99

71400,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24
,26,27

,28,29,30,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,57,5
8

,59,61,62,63,65,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,83,84,86,87,89,92,9
4
,95,96,97,99

71500,01,02,03,04,06,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29
,30,31

,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,47,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,65,6
7
,68,69,71,75,77,79,80,82,83,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98

71603,04,05,06,07,08,09,10,12,14,17,18,21,28,29,32,33,35,36,37,38,39,40
,42,43
,45,47,50

VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

71702,03,04,08,09,10,12,19,23,24,25,26,28,29,30,31,34,36,37,38,40,41,43
,44,48
,49,52,53,54,57,58,60,71,73,75,76,77,78,79,82,83,86,87,93,94,98
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 2
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
71800,01,02,04,05,08,09,16,17,18,20,22,24,25,43

AGRASEN MAHAVIDYALAYA, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

71905,06,07,08,10,11,13,14,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,38
,41,42
,43,44,47,55,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,72,73,78,89,97,98

MAHANT LAXMINARAYAN DAS COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

72051,54,55,56,57,60,61,63,64,67,68,69,71,72,74,75,77,78,79,80,81,84,85
,87,88
,89,92,93,94,96,97,99

72100,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25
,27,28
,29,30,32,34,35,36,37,38,40,44,47,48,50,51,52

72201,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31
,32,33

,34,35,36,38,39,41,42,44,46,48,50,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,69,7
0
,73,75,76,77,78,79,81,84,85,86,90,92,93,94,95,96,97,98,99

72302,04,05,06,07,08,09,10,12,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33
,34,36

,42,43,44,46,47,48,50,51,53,54,58,59,60,61,68,71,72,74,75,76,80,82,84,8
5
,86,88,89,93,94,95,97,98

72400,01,02,03,05,06,08,09,10,11,13,16,18,20,24,25,26,30,31,32,33,34,35
,36,39

,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,6
7
,68,70,71,72,74,76,79,80,81,83,84,86,87,91,93,94,95,96,97,99

72500,02,04,06,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31
,32,33

,34,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,6
3
,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,85,86

ARTS/COMMERCE GIRLS COLLEGE, DEVENDRANAGAR, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

72601,02,03,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,26,27,29,30,31
,33,34

,36,51,53,54,55,56,58,60,62,63,64,65,66,67,68,70,72,74,76,78,81,83,84,8
5
,86,87,88,90,91,95,96,97,98,99

72700,01,02,03,04,07,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30
,31,32

,33,37,39,40,42,45,46,47,50,53,55,59,60,61,68,69,71,72,73,75,76,79

DISHA COLLEGE, NEW SHANTI NAGAR, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

72801,02,04,05,06,07,09,12,15,19,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35
,36,37

,38,43,44,45,46,48,52,53,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,7
3
,74,76,78,80,81,82,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98
72900

PT.HARISHANKAR SHUKLA MEMORIAL COLLEGE,SHANKAR NAGAR,RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

73051,54,55,56,59,60,61,65,66,67,70,74,76,80,81,83,85,86,89,90,92,94,95
,96

73103,05,06,08,09,11,12,15,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33,34,35,39,40,43
,44,45

,52,53,60,62,63,66,68,72,73,74,75,79,81,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,9
7
,98,99

73201,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26
,29,30
,31,33,34

PRAGATI COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
73353,54,55,57,58,66,68,76,77,78,81,82
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 3
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

PRAGATI COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
73401,02,05,17,18,20,25,30,36,40,43,53,58,61,62,64,71,72,80,82,87,89
73504,06,08,11,16,17,19,25,31,32,33,44,46,48

SMT.PG DAGA GIRLS COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

73901,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
,25,26

,27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,5
6
,57,58,59,60

74001,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,17,21,22,25,26,28,29,31,33,36
,37,38

,39,40,42,44,46,47,48,49,50,53,54,55,56,58,61,63,66,67,69,70,71,73,79,8
1
,83,87,88,89,92,97,98

74100,03,07,10,11,18,19,21,24,29,32,33,37,39,40,42,43,44,50,51,53,55,56
,58,60
,65,66,69,70,73,76,77,81,82,84,85,86,89,90,91,92,95,97

74200,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26
,29,33

,35,36,37,40,43,44,45,47,50,51,52,53,55,56,57,58,61,65,66,68,69,71,72,7
3
,75,76,77,79,82,83,84,86,88,90,91,92,94,97,98

74301,03,05,06,07,08,09,10,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,27,29,31,34,35
,36,37

,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,6
3
,67,68,69,71,75,76,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,91,92,94,97,98
74402,04,06,08,10,12,13,18,19

GOVT.PT.SHYAMACHARAN SHUKLA COLLEGE,DHARSIWA,RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
74554,61

NANAKCHAND RAMESHCHAND AGRAWAL MAHAVIDYALAYA, KHARORA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
74601,02,03,04,05,07,08,09,51,52,54,58,60

GOVT.NAGARJUN P.G.SCIENCE COLLEGE, RAIPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

74705,09,17,24,25,28,31,32,33,35,45,50,51,54,57,61,68,70,72,74,86,89,93
,94,98

74803,11,13,21,24,28,29,31,35,48,57,68,80,86,87,90,91,96
74912,16,17,27,29

VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, BHANSOJ DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

75051,52,53,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79
,80,81
,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99

75100,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,51,52,53,54,56,57,58,59
,60,61
,62,64,65,66,67,68,69,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87

GOVT.KAVYOPADHYAY HIRALAL COLLEGE, ABHANPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

75211,12,14,15,18,19,22,23,25,26,27,28,29,30,31,35,37,38,39,40,43,44,45
,46,50

,51,53,54,56,60,61,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,85,86,87,8
8
,89,90,92,94,95,96,97,99

75301,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,52,53,54,55,56,57,59,63,70,71
,73,74
,75,76,78,79,80,85,87,90,92,93,94,96,99

75401,02,04,06,07,08,09,10,12,13,16,18,19,20,21,22,24,25,27,32,33,34,36
,37,38

,39,42,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,59,60,63,66,70,71,74,75,77,78,8
7
,91,92,93,97,98,99
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 4
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.KAVYOPADHYAY HIRALAL COLLEGE, ABHANPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
75500,02,05,06,08,11,12,14,15,18,22,23,24,28,29,34,35

NETAJI SUBHASH MAHAVIDYALAYA, BELBHATHA, ABHANPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
75601,10,19,26,33

GOVT.B.P. ARTS/COMMERCE COLLEGE, ARANG DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

75701,02,03,04,05,06,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
,28,29

,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5
5

,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8
1
,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

75800,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24
,25,26

,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,5
3
,54,55,56,57,58,59,61,62

75901,02,03,04,05,06,09,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
,29,30

,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,55,57,58,59,6
0

,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,83,85,86,87,88,8
9
,90,91,92,93,94,95,96,98,99

76000,01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,17,19,20,21,22,24,25,26,29,32
,34,35

,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,61,6
2


GOVT.D.B.D.K.COLLEGE, BALODABAZAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

76101,02,03,05,06,07,09,10,12,14,15,21,23,24,25,28,30,33,34,35,36,37,38
,39,40

,41,42,44,45,46,47,48,49,51,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,70,71,7
2
,73,74,75,77,78,80,81,82,84,85,88,89,90,91,95,96,99

76200,02,03,04,05,06,07,59,61,64,66,68,69,71,72,76,78,79,80,82,84,90,91
,92,93
,95,96,98,99

76300,04,05,06,07,08,10,11,14,15,16,21,22,23,26,27,28,31,33,36,37,38,47
,48,49

,52,57,61,63,64,67,71,73,74,78,80,81,83,84,85,89,90,92,95,96,97,99
76400,04,07,08,09,13,15,17,19,25,27,29,32,35,36,37,40,44,50,56,96,97
76517,22,49,61,79,83
76628,52,56,73,86

GOVT.MINIMATA GIRLS COLLEGE, BALODABAZAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

76803,04,06,11,12,17,23,24,25,28,35,38,43,51,52,56,59,63,67,68,69,70,71
,74,75
,78,79,83
76905,10,19,20,21,22,30,37,40,42,49,69,70,76,77,78,92
77005,12,14,18,27,28,39,42,48,50,54

GOVT.G.N.A. COLLEGE, BHATAPARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

77101,02,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28
,30,32

,35,36,38,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,57,58,59,61,63,65,66,67,6
8

,69,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,9
5
,96,97,99

77200,02,52,53,54,55,56,60,61,62,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,79
,80,81
,82,83,85,86,87,89,91,94,96,99

77303,04,06,07,09,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32
,33,36

,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,6
3

,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,8
9
,90,92,93,94,96,98
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 5
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.G.N.A. COLLEGE, BHATAPARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

77400,01,03,05,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,27,30,31,33
,34,35

,36,37,38,39,41,44,45,46,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,70,74,79,8
1
,82,84,89,91,94,97,98

77500,14,18,19,25,31,35,38,46,47,52,55,60,61,64,66,69,70,72,73,76,77,78
,79,81
,83,84,85,86,93,98
77600

GOVT.RAJMAHANT NAYANDAS MAHILANG COLLEGE, BHATGAON DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
77658
77700,36,46,58

GOVT.SHAHID VEER NARAYAN SINGH COLLEGE, BILAIGARH DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

77802,03,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
,28,29
,30,31,32,33,35,36,37,38

77901,03,04,05,08,09,10,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,30,32,35,37,38
,39,40
,41,42,44,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,64,65,69,70,72

GOVT.COLLEGE, DEVBHOG DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
78002,03,11,13,15,19,26,28,32,35,39,41,80,87,90

78106,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,58,59,62,65,68,70,74,75,76

GOVT.VEER SURENDRA SAY COLLEGE, GARIYABAND DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

78201,03,04,05,07,08,10,12,19,21,22,23,24,26,29,30,36,37,38,40,42,43,45
,46,47
,49,52,54,55,56,57,58,59,62,65,67,70,73,75,79

78304,06,08,09,12,13,14,15,19,20,22,23,24,25,30,33,34,39,40,42,44,45,49
,50,51
,54,59,60,62,63,64,65,67,68,74,78,80,82,91,96

78400,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
,25,26
,27,28

INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES, GARIYABAND DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
78501,03,04,52,55,56,58,59,62,64,65

GOVT.LATE D.R.S.COLLEGE, KASDOL DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

78605,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31
,32,34

,35,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,6
2
,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,82

78701,03,04,06,08,09,10,11,14,15,16,18,19,22,23,25,28,29,32,34,35,36,37
,39,41

,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,57,58,60,61,63,64,65,66,67,69,70,7
1

,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98,9
9


78800,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,27,28
,29,30
,31,32,35,37,38,42,43,44,45,47,49,50,53
78901,02,03,06,08,09,10,11,14,15,17,18,19,20,22

GOVT.ARTS/SCIENCE COLLEGE, KOHKA (TILDA-NEORA) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

78954,57,60,61,62,64,66,68,69,71,72,74,75,76,77,79,81,82,87,90,93,94,96
,98,99

PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 6
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.ARTS/SCIENCE COLLEGE, KOHKA (TILDA-NEORA) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

79000,03,07,08,09,11,12,16,17,20,21,24,25,30,32,33,53,55,57,61,62,64,67
,68,69
,73,77,82,83,88,89,90,91,92,93

79100,01,02,07,08,10,13,14,17,18,19,21,22,25,29,32,35,36,38,42,43,44,48
,56,57
,58,59,60,61,62,65,66,70,85,88,90,91,92,95,98

79200,06,07,08,11,20,23,25,26,27,30,32,33,37,38,41,43,44,47,52,54,55,60
,64,72
,76,78,90,91,92,93,94,96,97,98
79300,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14,16,18,19

SHRI PAIRI GANGA MAHAVIDYALAYA, MAINPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

79351,52,53,54,58,60,61,62,67,68,70,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85
,86,89
,91,93,94,97

79451,52,53,55,58,59,62,65,66,69,71,73,74,76,79,80,81,84,86,89,90,91,93
,94,95
,98,99
79500,04,05,06,09,11,12,15,16,17,18,19,22

SHIKSHA SNATAK MAHAVIDYALAYA, MANDHAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

79551,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
,76,77
,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,95,97,98,99

79600,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36
,37,38


SETH PHOOLCHAND AGRAWAL SMRITI COLLEGE, NAWAPARA (RAJIM) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

79651,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75
,76,77
,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

79700,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
,25,26

,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5
2

,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,7
6

,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

79800,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23
,26,27

,29,30,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,7
5
,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,97,98,99

79900,01,03,04,06,07,09,10,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32
,33,34

,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,6
1
,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,85,91
80001,04,16,36,60,90
80104,06,26,36,37,93
80215,22,28,37,46,68,83,86,88,96,98

80300,01,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,25,27,28,29,30,31,33
,37,38

,42,43,45,48,49,50,52,53,55,57,58,59,60,62,63,68,69,70,72,73,74,75,76,7
7
,80,83,88,90,93
80501,18,20,22,26,33,38,40

GOVT.BRIJLAL VERMA COLLEGE, PALARI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

80601,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
,25,26

,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,55,56,57,5
8
,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70

80701,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,29,30,33,34
,35,37
,38

OM SHRI SAINATH MAHAVIDYALAYA, PARASTARAI (DHARSIVA) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

80801,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
,24,26
,27,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 7
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

OM SHRI SAINATH MAHAVIDYALAYA, PARASTARAI (DHARSIVA) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.R.L.COLLEGE, RAJIM DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

80901,02,04,06,07,08,09,10,13,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,32,33

,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,6
5

,66,67,68,69,70,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,90,92,93,95,96,98,9
9


81001,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27,28
,29,30

,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,51,53,54,55,56,58,59,60,63,65,66,69,71,7
2
,74,75,76,77,80,81,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

81103,05,06,09,12,15,17,18,19,23,27,29,31,33,34,35,37,40,43,44,47,48,49
,50,51

,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,7
7
,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

81200,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23
,24,25

,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4
9

,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76

RAJIV GANDHI GOVT.COLLEGE, SIMGA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

81351,54,55,59,64,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,82,84,88,90,93,95,96
,97,98
,99

81401,02,03,04,05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,29,30,32
,33,34

,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,54,55,56,57,59,60,61,65,67,70,71,72,73,7
4
,76,77,78,79,81,82,84,87,90,95,97,98

81500,01,04,06,08,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23,26,27,29,33,34,36,38,40
,41

GOVT.KACHANA DHURWA COLLEGE, CHHURA (RAJIM) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

81751,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75
,76,77
,78,79,80,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99

81800,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24
,51,52

,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,78,79,80,8
2
,84,85,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
81900,01,02,03,04,05,08,09,10,11

KACHANA DHURAWA MAHAVIDYLAYA, CHHURA (RAJIM) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

81951,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
,77,78
,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
82000,21,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46

ARYABHATTA ARTS - SCIENCE COLLEGE, KOPRA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
82051,52,53,56,57,58,60,61,69,79,81,82,85,86
82101,02,12,14,15,20,25,27,29,31,33,34

GOVT.MAHAPRABHU VALLBHACHARYA P.G. COLLEGE, MAHASAMUND DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

82151,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79
,81,82
,83,84,85,86,87,88,90,91,94,95,96,97,98,99

82200,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,21,22,23,24,27,28
,29,30

,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,6
2

,63,64,65,66,67,68,69,71,75,76,77,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,9
5
,96,97,98
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 8
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.MAHAPRABHU VALLBHACHARYA P.G. COLLEGE, MAHASAMUND DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

82300,01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,18,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31
,32,33

,34,37,39,42,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,57,58,60,62,65,67,70,72,74,7
5
,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99

82400,01,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,25,26,28,30,31,35,37
,39,40

,41,42,44,47,48,50,51,52,53,54,55,57,60,61,62,64,65,66,67,68,70,72,73,7
4
,75,76,79,80,81,82,83,85,88,89,93,96,97,98,99

82500,01,03,05,09,11,12,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,31,32,34,35,36
,37,40

,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,55,57,58,59,60,61,63,66,67,68,69,70,7
1
,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97

82600,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,25,26,27,30,31
,32,34

,35,36,37,40,41,42,43,44,47,49,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,65,67,6
8

,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,9
7
,98,99

82700,01,02,03,04,05,06,07,08,09,15,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,31,32
,34,36

,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,6
5

,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,98
82800,04,10

SHANTRIBAI ARTS/COMMERCE COLLEGE, MAHASAMUND DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

82811,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,41,43,46,47,49
,52,53
,54,57,59,61,62,65,68,69,72,77,78,79,81,85

GOVT.MATA KARMA GIRLS COLLEGE, MAHASAMUND DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
82892,93
82906

GOVT.K.L.ARTS/COMMERCE COLLELE, BAGBAHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
82961,63,65,67,69,70,71,77,78,79,84,87,91,94,95,96,98,99

83003,05,06,07,08,09,11,12,14,15,20,24,25,26,27,30,32,33,37,39,40,44,46
,48,49

,52,54,55,56,57,58,59,63,64,65,66,67,68,70,76,78,81,83,91,92,94,97

83103,06,07,08,24,25,27,30,31,34,37,39,45,51,52,57,60,61,64,65,67,68,72
,73,74
,83,85,91,93,95,99

83203,04,05,07,09,10,11,14,15,18,19,21,27,30,31,32,35,37,39,40,43,45,51
,52,59

,62,63,64,65,66,67,68,71,74,75,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,9
5
,96,97,98,99

83300,01,03,04,05,06,07,10,11,12,14,16,19,21,22,27,28,29,32,33,34,35,37
,38,40
,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67

LATE JAIDEV SATPATHI GOVT. COLLEGE, BASANA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

83371,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,89,91,92,93,94,95,96,97,98
,99

83400,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25
,26,28

,30,31,33,34,35,36,39,40,41,43,44,46,47,48,50,53,54,55,58,59,61,62,65,6
7
,68,69,70,72,73,74,77,78,80,81,82,84,87,88,89,90,91,94,95
83526,27,28,29,31,36,49,54,56,59,61,64,66,69,79,80,82,83,85,90,93

83600,02,03,04,05,06,11,12,13,14,23,25,28,29,30,32,35,39,40,41,43,44,47
,48,49

,50,51,54,57,58,59,60,61,66,68,69,72,73,74,75,76,81,82,83,84,90,91,92,9
3
,96,97,99
83700,01,02,03,05,08,10,11,12,13,17,19,20,23,25,26,33,35,37,39,44

CHANDRAPAL DADASENA GOVT. COLLEGE, PITHORA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

83801,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27
,28,29

,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5
5

,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,8
1
,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE- 9
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

CHANDRAPAL DADASENA GOVT. COLLEGE, PITHORA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

83901,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
,26,28

,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5
5

,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,8
1
,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99

84000,01,02,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26
,27,28

,29,30,31,51,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,75,76,7
7
,78,79,80,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,97,98

84101,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,27,29,34,35
,41,42

,44,45,46,47,48,49,51,56,57,58,59,60,69,72,73,75,76,80,84,86,87,89,98

84202,03,04,20,24,25,26,28,30,32,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48
,50,56
,58

GOVT.LATE SHRI VIRENDRA BAHADUR SINGH COLLEGE, SARAIPALI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

84301,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24
,25,27

,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5
2

,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,7
7
,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

84400,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26
,27,28

,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5
2

,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,7
9
,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99

84500,01,02,03,05,51,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73
,75,76
,78,79,81,84,88,90,92,93,94,96,97,98,99

84600,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25
,30,31

,33,35,36,39,41,44,47,48,52,53,56,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,73,74,7
6
,77,78,79,81,83,84,85,87,88,90,91,93,94,95,96,97,99

84701,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,27,28
,29,30

,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,58,5
9

,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,8
7
,88,90,91,92,93,94,95,96,98

84800,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,17,19,23,24,25,27,28,29,30
,31,32

,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,56,57,60,61,62,63,64,6
5
,66,67,68,69,70,72,73,76

RAMCHANDI MAHAVIDYALAYA, SARAIPALI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

84901,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25
,26,27

,28,29,30,31,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,53,55,56,57,5
8
,59,60,61,62,63,64,65,66,67

85001,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,20,22,23,24,26,27,28,29
,30,31

,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,5
8

,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,77,78,81,82,83,84,86,90,9
1
,92,93,94,96,97,99

85100,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,25,27,28,29,30
,31,32

,33,34,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

GOVT.LATE CLS P.G.COLLEGE, DHAMTARI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

85201,04,05,06,07,12,15,16,18,19,20,21,22,23,28,29,30,32,35,37,39,40,44
,45,46
,47,50,51,59,63,64,67,68,69,70,71,79,83,86,87,88,89,93,94,96,98

85300,01,03,06,07,08,09,12,13,15,16,18,19,29,36,37,38,40,41,42,44,53,55
,58

85401,05,12,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,35,36,38,45,48,49,50,51,53,54
,55,58
,61,62,63,64,65,70,73,75,81,82,83,85,87,89,90,91,92,94,98
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-10
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.LATE CLS P.G.COLLEGE, DHAMTARI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

85502,03,04,06,07,15,17,21,24,30,33,36,39,41,42,43,47,48,54,55,56,64,66
,70,78
,81,84,91,98,99

85606,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,25,28,29,35,38,40,41,42
,43,45

,46,49,50,51,52,53,55,56,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,7
9
,80,81,83,84,87,88,90,92,96,97,98

85700,01,02,05,07,12,13,15,18,19,20,25,27,28,30,35,37,40,41,45,46,51,53
,61,66
,68,72,73,74,78,86,87,89,90,97,99

85813,16,22,24,25,27,31,36,38,39,44,50,55,57,59,62,64,70,74,77,78,80,81
,82,83
,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

85900,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
,23,24
,25,26,27,28,29,30,31,33,35,39,41,43,45,46,48,52,53,56,58

JENESIS COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, DHAMTARI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
86001,02

PRAGYA ARTS/COMMERCE COLLEGE, DHAMTARI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
86052,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,92,94,95,97

GOVT.NARAYAN RAO MEGHAWALE GIRLS COLLEGE DHAMTARI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

86103,04,06,07,08,09,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,27,32,35,38,39,40,41
,42,44

,46,47,48,49,50,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,74,76,78,7
9
,80,81,84,85,86,88,92,95,96

86201,06,07,09,12,21,22,24,25,32,39,43,46,47,51,55,58,67,77,78,80,81,82
,83,84
,85,86,87,88,89,90

CHHATTISGARH MAHTARI MAHAVIDYALAYA, BHAKHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

86301,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25
,26,27

,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,54,55,57,58,59,60,61,6
6
,67,69,71,72,75,76,77,78,80,81,83,84,86,87,90,92,95,96,98,99

86400,04,05,06,07,08,10,12,13,14,16,17,22,23,24,25,27,31,32,33,34,35,36

GOVT.COLLEGE, BHAKHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
86453,56,62,97
86504,57,66

ARTS COLLEGE, JAMGAON (G) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

86601,05,06,07,09,11,12,13,14,17,18,22,23,25,27,28,52,54,65,68,69,71,75
,77,85
,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

86700,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
,23,24
,25,26,27,28,30,42

GOVT.COLLEGE, KURUD DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
86781
86803,16,81
86927,44,58,69,73,86
87003,58,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,77,80,83,84,86,87,90,91,94,97
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-11
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.COLLEGE, KURUD DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

87100,01,03,04,05,08,09,10,11,13,15,16,18,21,25,26,28,29,30,31,32,33,34
,35,36

,37,38,40,43,44,45,48,49,50,52,53,55,56,57,58,62,68,69,72,73,74,75,76,7
8
,81,82,83,84,86,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
87200,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,20,22,24,25,26,27,28,29

GURUKUL MAHAVIDYALAYA, MAGARLOD DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

87251,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,70,71,72,74,76,77,78
,79,80
,81,83,84,85,86,88,89

87301,02,03,04,05,06,10,13,16,17,19,21,23,24,25,27,28,31,32,36,37,38,39
,41,42

,45,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,68,70,74,75,76,78,79,8
0
,81,83,84,85,87,89,90,92,93,94,95,96,99

87400,01,04,07,08,09,10,12,13,17,23,24,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40
,41,42

,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,6
6

,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,9
1
,92,93,94,95,96,97,98,99
87500

GOVT.SUKHRAM NAGE COLLEGE, SIHAWA (NAGRI) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

87551,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75
,76,78
,80,81,82,83,84,86,88,90,91,92,94,96,97,98,99

87600,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25
,26,27

,28,29,30,31,33,51,54,55,59,60,61,63,64,67,68,70,71,72,76,77,78,79,80,8
1
,82,85,86,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99

87700,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26
,27,30

,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,49,51,53,55,56,57,59,60,6
1

,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,87,88,89,90,91,9
2
,95,96,97,98,99

87800,01,03,04,05,06,07,11,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31
,32,36

,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,6
2
,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78

GOVT.V.N.YADAV TAMASKAR AUTONOMUS COLLEGE, DURG DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

87903,09,11,17,21,22,24,27,28,29,30,37,38,44,52,57,60,61,64,68,70,72,73
,75,76
,79,82,84,85,89,90,93,96,98

88003,06,07,12,14,15,16,18,20,32,39,41,44,50,52,55,59,60,62,68,70,79,82
,84,85
,87,88,91,94,96,99

88103,04,14,18,21,23,31,32,36,37,38,39,41,45,47,49,51,53,55,57,67,68,72
,73,91
,95,97,99

88204,05,06,07,08,13,14,16,17,18,20,21,22,23,26,29,30,32,34,35,37,44,45
,46,47

,48,49,52,54,56,58,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,8
3
,86,87,88,91,93,94,96,97,98

88302,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,24,26,27,28,29,31,32,33,35
,37,38

,39,42,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,7
2
,74,75,76,78,83,84,85,90,91,92,93,94,95,96

88400,01,06,07,09,11,14,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,38,39
,41,43

,46,50,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64,67,69,72,79,80,81,82,84,85,86,88,8
9
,91,92,94,95,96,99
88503,05,06,07

GOVT.DR.VAMAN VASUDEO PATANKAR GIRLS COLLEGE, DURG DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

88601,02,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,27,28,29,30
,31,32

,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,58,59,6
2

,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,85,87,88,89,90,91,9
2
,93,94,95,98,99
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-12
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.DR.VAMAN VASUDEO PATANKAR GIRLS COLLEGE, DURG DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

88700,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,19,20,21,23,24,25,26
,28,29

,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,49,50,51,53,54,55,59,60,61,6
4

,65,66,67,68,69,71,72,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,9
6
,97,98,99

88802,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,29
,30,31
,33,35,36,37,39,40

88902,03,04,07,08,10,11,13,17,19,26,28,29,30,31,32,35,37,38,41,45,46,50
,52,54

,58,59,60,63,66,70,71,72,74,75,76,77,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,9
5
,97,98,99

89000,01,02,04,08,09,10,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,31,35,36,37
,38,39

,40,42,44,45,46,48,49,51,57,58,61,62,63,65,67,68,70,73,74,75,79,80,81,8
2
,83,86,87,90,91,94,95,97

89101,02,06,08,12,13,14,16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37

G.S.ARYA KANYA COLLEGE, DURG DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
89152,54,62

GOVT.NAVEEN COLLEGE, BERLA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
89166,68,71,79,89,91,92,93,95,96,97,98,99

89200,01,02,03,04,05,07,08,09,21,25,26,28,29,31,33,34,35,37,40,41,42,50
,51,53

,54,55,58,61,62,63,65,66,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,83,85,86,88,8
9
,90

SETH R.C.S. ARTS/COMMERCE COLLEGE, DURG DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

89301,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27
,28,29

,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,48,49,50,51,52,57,58,60,6
2
,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82

89401,02,03,05,08,09,10,11,12,13,18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,37
,38,39

,40,41,43,44,45,46,47,50,52,53,55,56,60,63,65,66,67,69,70,71,72,73,75,7
6
,80,81,83,84,85,87,88,90,91,92,93,95,96

89500,01,03,04,05,06,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28
,29,30

,33,34,35,37,38,39,40,43,44,45,50,52,55,56,57,59,60,61,64,65,67,68,70,7
1
,72,73,75,77,78,80,81,82,83,84,87,88,89,90,98
89600,01,04,05,06,08,09,10

SWAMI SWAROOPANAND INSTITUTE OF EDUCATION, BHILAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
89701,09,10,11,12,17,20,21,24,25,28,29

GOVT.COLLEGE, ARJUNDA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

89751,52,54,55,56,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80
,81,82
,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

89802,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
,32,33

,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,48,49,51,52,53,58,60,61,62,63,65,66,6
7
,68,69,74,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,94,98,99

89903,04,05,06,10,11,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
,33,34

,35,36,38,39,42,43,44,45,47,48,50,52,54,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,6
8

,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,9
8
,99
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-13
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.COLLEGE, ARJUNDA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

90000,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24
,25,26


GOVT.GHANSHYAM SINGH GUPT COLLEGE, BALOD DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

90051,52,53,54,56,57,58,61,63,64,68,69,70,71,73,75,76,77,79,80,82,84,85
,86,88
,90,96,97,98,99

90100,01,02,05,07,08,10,12,13,15,16,17,20,21,22,24,25,26,29,30,32,34,35
,36,47
,53,58,62,65,67,71,78,79,81,88,91,95,96,98
90200,01,11,12,54,55,59,60,62,64,73,76,91,94
90304,05,07,08,09,10,26,48,49,52,54,61,63,64,76,82,87,90

90405,14,20,24,29,32,33,34,37,43,46,48,50,51,52,53,55,56,57,58,61,62,63
,64,65

,67,69,70,71,72,73,75,79,80,81,83,86,87,89,91,93,94,95,96,97,98,99

90501,02,04,05,06,07,08,09,11,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31
,35,36

,37,38,40,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,6
6

,67,68,69,72,73,74,76,77,78,79,81,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,9
9


90600,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30
,31,32

,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,6
3

,64,65,66,67,68,70,71,72,73,77,78,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,9
4
,96,97,98,99

90700,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,27,29
,30,31

,37,38,42,43,44,45,46,48,50,51,52,56,58,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,7
4
,75,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,92

GOVT.PT.JLN.ARTS/COMMERCE COLLEGE, BEMETARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
90851,52,56,57,58,60,61,62,64,66,71,72,79,80,84,85,90,96,97,98

90900,01,02,03,06,08,09,11,12,14,16,17,18,19,21,23,24,39,40,43,44,45,48
,50,56
,59
91002,03,22,24,29,55,56,59,60,67,68,70,76,80,90,96,98
91106,09,15,49,50,52,66,83,86,91

91205,21,25,26,29,30,36,39,45,46,52,54,56,59,67,70,74,75,76,77,78,79,81
,82,83
,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99

91300,01,03,04,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28
,29,30

,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5
5
,56,57,60,63

GOVT.COLLEGE, THANKHAMHARIYA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

91401,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
,24,25

,26,27,28,29,30,32,33,34,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

91501,02,03,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28
,29,30
,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49

KHUBCHAND BAGHEL GOVT. COLLEGE, BHILAI - 3 DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

91551,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,74,75,76,77
,78,79
,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99

91601,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,51
,52,53

,54,55,56,57,58,59,62,63,65,66,67,68,69,71,73,74,75,77,78,80,81,83,84,8
6
,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99

91700,01,02,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,22,26,27,29,30,31,32,33
,34,35

,36,37,38,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,56,57,59,61,62,65,66,67,68,7
2
,74,75,76,78,79,80,81,82,85,87,88,90,91,93,94,96,97,98,99
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-14
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

KHUBCHAND BAGHEL GOVT. COLLEGE, BHILAI - 3 DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

91802,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,26,31,32,33,35
,36,37

,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,6
5

,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,9
3
,94,95,96,97,98

91900,01,02,04,06,08,09,10,11,12,14,16,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32
,33,34,35,36,38,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59

GOVT.COLLEGE, VAISHALINAGAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

92001,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26
,27,28

,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5
5
,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70

92101,02,05,06,07,08,10,11,13,14,15,17,18,20,22,23,24,26,29,30,34,37,38
,39,40

,41,43,44,46,47,48,49,50,55,56,57,58,61,62,63,66,69,71,72,73,74,75,76,7
7
,78,80,84,89,90,91,95,97,98
92201,02,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

BHILAI NAYAR SAMAJAM COLLEGE, BHILAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

92251,52,54,56,57,58,62,64,65,66,67,68,70,72,73,74,80,81,82,83,86,89,90
,91,94
,95,98,99

92301,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,18,19,20,22,24,27,30,32,36,38,39
,40,41

,44,48,49,50,52,56,59,60,63,68,69,70,72,73,75,76,78,79,81,82,83,84,85,8
7
,89,91,93,94,96,97,98
92400,02,03,04,07,08,09

GOVT.COLLEGE, KHERTHA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

92451,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,76,77,78
,79,81
,82,85,86,88,89,90,92
92503,04

VINDHYAVASINI COLLEGE, SANOD-BOHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

92551,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78
,79,80
,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

92600,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,26,27,28,29,30,32,34
,35,36
,37,38,39,41,42,43,44,45

KALYAN POST GRADUATE COLLEGE, BHILAINAGAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

92651,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,71,72,74,75,76,77
,78,79
,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99

92700,01,51,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77
,78,79
,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98,99

92800,01,02,03,04,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
,28,29

,30,31,32,33,34,35,37,38,39,42,43,44,46,47,49,51,53,54,55,56,58,59,60,6
1

,63,64,65,69,70,72,74,76,77,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,96,98

92900,01,02,03,06,07,08,10,12,13,15,17,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32
,33,34

,35,36,37,39,40,41,42,44,45,48,49,51,52,54,56,57,58,59,62,63,66,68,69,7
0

,71,72,73,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,96,97,98

93000,01,02,03,04,06,08,09,11,12,14,16,17,19,21,25,29,30,31,32,33,39,43
,46,47

,50,55,56,58,59,64,66,67,68,70,72,77,78,79,81,83,84,86,90,92,96,97,98
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-15
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

KALYAN POST GRADUATE COLLEGE, BHILAINAGAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

93104,06,10,11,15,16,17,20,21,23,24,25,27,28,31,32,33,35,37,38,39,40,41
,47,48
,51,54,55,56,59,60,69,71,72,73,76,78

M.J.COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY, BHILAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

93203,04,05,07,09,10,14,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33,34
,35,36

,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,6
4

,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9
1
,92,93,94,95,96,97,98,99

93300,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
,26,27


SHRI SANKARACHARYA MAHAVIDYALYA,SECT.-6, BHILAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

93351,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75
,76,77
,78,79,80,81,82,84,85,87,88,90,92,93,97,98,99

93400,01,05,07,08,10,11,13,14,16,18,20,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35
,36,37
,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,54,58,60

ST.THOMAS COLLEGE, BHILAINAGAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
93501,02,03,04,05,06,09,10,11,13

SAI MAHAVIDYALAYA, SECT.-6, BHILAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
93553,58,62,71,72,73,74,79,81,85,87,90,91,93,94,95,96,99
93600,03,05

NAGRIK KALYAN COLLEGE, NANDANINAGAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

93652,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77
,78,79
,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98

93721,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,46,47
,48,50

,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,7
6
,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99

93800,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26
,28,29

,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,5
8

,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81

GOVT.N.C.J.COLLEGE, DALLIRAJHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

93902,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27
,28,29

,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,5
4
,55

94001,03,04,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28,29,32
,33,34

,35,36,38,39,40,41,43,44,48,50,52,54,55,56,57,60,62,63,64,65,66,68,69,7
1

,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99

94102,03,05,07,09,10,11,13,15,19,20,21,23,24,25,26,27,29,32,33,35,36,37
,40,41

,42,46,47,48,49,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,75,76,7
7
,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99

94200,01,04,05,07,08,09,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30
,31,32

,33,34,35,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,6
0
,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-16
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.N.C.J.COLLEGE, DALLIRAJHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.COLLEGE, DHAMDHA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
94351,57,59,61,64,65,68,83,85,86,90

94402,03,04,08,11,12,18,22,26,27,32,51,55,57,59,71,76,77,84,86,88,90,97
94502,03,04,08,11,29,34,36,42,46,51,55,62,64,65

GOVT.EKLAVYA COLLEGE, DOUNDI-LOHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
94606,07,22,27,77,97
94728,34,35

SANT RAJARAM SADANI NAGRIK MAHAVIDYALAYA, DOUNDI-LOHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

94751,54,56,57,59,60,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,80,82,83,84
,85,86
,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99

94800,01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,15,16,18,53,57,61,62,63,64,65,66,67
,68,72
,75,77,81,83,84,86,87,88,97,98

94901,02,03,04,06,08,10,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,34,36,37,38
,39,40

,41,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,70,71,73,7
4
,76,77,78,79,80,87,88,89,90,91,93,94,98

95000,01,02,03,04,08,10,12,14,17,19,20,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,37
,38,40

,41,44,45,48,50,52,53,57,58,60,61,64,65,66,67,71,74,75,77,80,81,85,88,8
9
,91,92,93,96,97,98,99

95100,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
,23,24
,25,26,27,28,29,31,32,34

MATA KARMA ARTS/COMMERCE COLLEGE, GUNDERDEHI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

95151,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79
,81,82
,85,86,89,94,95,96,97,98,99

95200,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,51,52,61,63,64,65,68,69,70,73,75,78
,80,83
,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

95302,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,19,20,21,23,25,27,28,30,31
,32,33

,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,6
4

,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,92,93,94,9
6
,97

95400,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
,26,27
,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48

MA BAHADUR KALARIN ARTS & SCIENCE COLLEGE, GURUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

95451,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
,75,76

,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

95500,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,33,34,35,36,38
,39,42

,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,7
0

,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99

95600,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26

GOVT.SHAHID KAUSHAL YADAV COLLEGE, GUNDARDEHI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

95651,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
,76,77
,79,80,81
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-17
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.SHAHID KAUSHAL YADAV COLLEGE, GUNDARDEHI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

95701,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28
,29,30
,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49

GOVT.KODURAM DALIT COLLEGE, NAWAGARH DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

95753,54,64,66,67,68,69,70,72,74,75,76,78,79,81,82,84,87,89,92,93,94,96
95802,04,06,07,12,13,15,16,17,19,22,24,34,38,46,47,52

95901,07,08,10,11,13,16,29,30,36,39,40,46,54,57,59,65,66,67,72,75,78,79
,90,93
,94,99
96010

GOVT.CHANDULAL CHANDRAKAR ART & SCIENCE COLLEGE, PATAN DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

96051,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74
,75,76
,77,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,98

96100,01,02,03,04,08,09,13,14,15,17,19,20,23,24,25,26,28,29,31,33,35,36
,37,38

,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,60,62,63,64,65,6
6

,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9
3
,94,95,96,97,98,99

96201,02,51,53,55,56,57,59,60,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,78,79,80,81
,82,83
,84,85,86,87,88,89,95,96

96300,02,03,04,06,11,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,30,31,33,35,36,37
,38,39

,41,44,45,49,51,58,59,61,62,67,68,69,70,73,75,77,78,80,85,88,91,92,96

KARMA MATA ARTS/COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, JAMGAON (R) DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
96401,08,10,11,26,32,35,39,43

PT.DEVI PRASAD CHAUBEY GOVT.COLLEGE, SAJA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
96454,69,78,83
96515
96607,33,34

GOVT.NAVIN COLLEGE GURUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
96656,61,62,63,64,65,68,70,71,72,73,78,80,84,86,89,93,94,95,96

96701,02,03,04,09,11,14,20,21,28,37,42,43,44,46,49,52,53,54,55,56,57,58
,63,67
,69,70,72,76,77,87,90,91,94,97,98,99
96800,04,07,08,57,60,66,67,70,72,74,84,96,98
96905,07,13,18,22,23,24,27,28,30,31,32,34,37,38,40,41,42

GOVT.DANVEER TULARAM COLLEGE, UTAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

96951,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73
,74,75
,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99

97000,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24
,25,26

,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5
0

,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,7
5


97101,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25
,26,27

,29,30,31,32,34,36,38,40,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,57,58,59,60,61,6
2

,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,8
9
,90,91,93,94,95,96,97,98,99
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-18
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.DANVEER TULARAM COLLEGE, UTAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

97200,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26
,27,28

,29,31,32,33,34,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,5
7
,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,77

GOVT.KANGALA MANJHI COLLEGE, DOUNDI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

97301,04,05,08,09,11,13,14,15,17,18,20,23,26,27,33,34,35,36,37,38,39,51
,55,56
,57,58,61,62,70,71,73,74,75,76,77,78,81

GOVT.DIGVIJAY COLLEGE, RAJNANDGAON DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

97401,03,05,07,10,23,24,27,29,31,33,35,39,41,43,45,47,50,52,56,58,62,63
,64,65
,69,70,71,72,73,76,78,80,83,88,91,93,95,96,97,99

97500,01,02,03,04,06,08,09,10,11,14,18,19,20,22,23,26,27,29,31,32,36,37
,38,39

,40,42,43,46,48,49,50,51,61,64,66,67,69,70,73,74,76,77,79,80,83,84,86,9
3
,94,97

97600,01,05,09,16,21,23,25,26,28,35,38,39,43,45,47,50,54,55,57,65,69,70
,71,72
,73,74,75,76,78,79,80,89,90,91,92,95,96,97,98,99
97700,01,02,03,04,05,06,07

GOVT.K.D.MAHILA MAHAVIDYALAYA, RAJNANDGAON DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

97751,52,53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80
,81,82
,84,85,86,87,88,89,91,92,95,97,98,99

97804,07,08,10,11,13,14,17,19,20,23,27,28,29,32,33,34,36,38,40,42,43,44
,45,46

,48,49,54,55,56,57,59,60,63,67,69,70,71,72,75,76,77,78,79,81,83,84,85,8
6
,87,88,89,94,95,96,97,98

97954,56,57,58,63,64,67,68,69,70,72,73,78,79,81,83,84,85,90,91,92,94,95
,97,98


98000,01,02,03,04,05,11,16,19,20,21,24,25,26,29,30,31,32,33,35,38,39,41
,43,44

,46,48,49,50,52,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,8
0
,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,98,99

98100,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25
,26,27

,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,5
4

,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8
0
,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99

98200,01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25
,26,27

,28,29,30,32,33,34,35,36,38,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,5
7

,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,8
2
,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97

98300,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,26
,27,28
,29,30,33,37

GOVT.L.C.S.COLLEGE AMBAGARH- CHOWKI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
98353,54,55,56,60,62,73,83,86,88,90,91,92,95,97,98

98400,02,04,05,07,08,10,12,17,22,26,28,30,31,32,37,40,41,42,44,45,46,48
,49,50
,54,56,57,62,65,66,67,71,72,77,81,83,84,86,87,88,90,95,99
98503,52,59,63,66,69,80,82,86,87,91,96,97

98601,11,17,22,27,28,29,30,31,32,33,36,42,43,44,45,46,47,48,50,53,56,57
,58,60
,61,62,67,70,74,78,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98

VEERANGANA AVANTIBAI GOVT.COLLEGE, CHHUIKHADAN DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

98751,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76
,77,79
,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-19
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

VEERANGANA AVANTIBAI GOVT.COLLEGE, CHHUIKHADAN DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

98800,01,03,05,06,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,34,35,36,38,39,40
,42,46

,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,63,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,7
8
,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
98901,05,06,07,08,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,28,31

GOVT.RANI SURYAMUKHI DEVI COLLEGE, CHHURIYA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

98951,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73
,74,75
,76,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98

99000,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
,41,42

,43,44,45,48,50,52,53,55,56,57,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,7
5
,77,78,79,80,81,82,83,84,85

GOVT.DEGREE COLLEGE, DONGARGAON DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

99102,04,05,06,12,13,14,17,21,25,27,28,29,38,39,43,44,46,48,49,52,53,54
,55,57
,58,59,60,61,63,69,71,72,73,76,80,81,84
99203,10,18,24,29,34,35,38,40,41,45,46,54,62,65,67,71,79,80,83,91,92

99300,01,02,04,05,06,13,14,15,18,26,29,33,37,38,39,40,48,51,59,61,62,66
,68,75
,76,78,80,81,82,83,86,87,88,91,94,95,96,97

99401,03,04,06,10,21,23,25,26,29,35,41,48,50,51,56,58,59,60,61,62,63,65
,66,67
,68,69,70,71,76,78,80,82,87

GOVT.J.L.N. COLLEGE, DONGARGARH DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

99502,03,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32

,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,6
1
,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75

99601,02,03,04,06,08,09,10,12,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
,33,34

,35,36,37,39,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,59,60,62,64,66,6
7

,68,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,9
7
,98,99

99700,01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28
,29,30
,31,32,33,34,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,59,60

GOVT.COLLEGE, GHUMKA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

99852,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
,76,78
,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99

99900,01,02,03,04,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72
,73,74
,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89

GOVT.RANI RASHMI DEVI SINGH COLLEGE, KHAIRAGARH DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

100001,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,2
4,25,26

,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5
2

,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,9
9


100100,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,18,19,20,23,24,25,26,27,2
8,29,31

,32,34,36,37,38,39,40,41,42,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,6
1

,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,8
9
,91,92,93,94,95,96,97,98

100200,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,2
6,27,29

,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,5
8

,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,85
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-20
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.RANI RASHMI DEVI SINGH COLLEGE, KHAIRAGARH DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.KUNJBIHARI CHOUBEY COLLEGE, LALBAHADUR NAGAR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

100301,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,51,52,53,56,5
7,58,59
,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84

GOVT.LAL SHYAM SHAH COLLEGE, MANPUR DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

100401,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,31,32,33,34,35,36,38,39,4
0,48,54

,55,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,84,86,88,8
9
,90,91,92,93,94,96,97,98,99

100500,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,26
,28,29,30,31,33,34

GOVT.VIRANGANA RANI AVANTIBAI ARTS/COMM.COLLEGE,RAMATOLA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
100551,52,53,55,56,57,58,59,62,63,65,66,67,68

GOVT.COLLEGE, MOHLA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

100601,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,5
1,52,53

,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,8
0
,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93

ACHARYA PANTH SHRI G.M.N.S. GOVT. COLLEGE, KAWARDHA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

100702,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,33,34

,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,6
0

,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,8
9
,90,92,93,94,95,97,98

100800,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24,25

,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,48,53,54,55,56,57,58,5
9

,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,8
8
,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

100900,01,02,03,04,05,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,7
1,72,74
,75,77,78,80,81,82,85,87,88,90,91,92,96,98

101000,01,02,03,04,05,07,08,10,11,13,15,17,18,22,23,29,30,31,32,33,34,3
5,36,37

,40,42,43,44,45,48,50,52,56,57,58,59,63,64,65,67,69,76,77,78,82,84,85,9
6
,97

101103,08,10,13,14,19,21,23,32,36,39,40,41,44,48,50,52,54,55,56,58,59,6
0,61,64
,65,69,73,77,80,81,89,92,95,97,98

101200,01,04,06,14,19,32,34,35,37,41,42,44,45,48,50,51,60,61,62,63,64,6
5,67,68
,73,74,80,83,85,87,89,94,95,97,99

101300,05,06,07,12,15,21,22,23,25,26,27,33,35,36,37,38,42,44,47,49,50,5
3,58,60
,61,71,80,86,89,95,96

101403,06,09,10,14,16,18,23,25,27,28,29,30,36,37,41,43,44,51,53,55,56,5
7,71,72
,77,80,81,85,90,91,95

101504,05,09,15,16,20,24,28,29,31,33,34,35,40,45,46,55,57,60,61,65,67,6
8,70,75


GOVT.GAJANAND MADHAV MUKTIBODH COLLEGE, SAHASPUR-LOHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
101633
PRESS RELEASE OF PT.R.S.S.UNIV.RAIPUR C.G. mar-apr.2011
PAGE-21
B.A.PART-II (10+2+3)
-----------------------------------------------------------------------
---------

GOVT.GAJANAND MADHAV MUKTIBODH COLLEGE, SAHASPUR-LOHARA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

LATE SHRI DEVI PRASAD JI CHOUBEY GOVT. COLLEGE, GANDAI DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

101651,52,53,59,60,61,62,64,65,68,69,71,72,74,76,78,81,85,92,94,95,97,9
9

101701,02,05,06,08,09,10,12,14,16,19,21,23,25,27,33,35,36,37,39,40,46,5
1,52,54
,55,65,70,72,76,77,81,83,84,92,97

101801,05,07,08,09,11,12,15,21,24,27,28,30,31,33,34,36,48,57,58,59,60,6
1,70,75
,77,83,84,90,94,96
101900,03,06,07,09,12

NAVIN GOVT.COLLEGE, BODLA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------
101951,56,59,60,61,64,68,70,76,78
102007,12,14,15,25,29,36,37,41,46,56,61,67

GOVT.RAJMATA VIJIYARAJE SINDHIYA GIRLS COLLEGE, KAWARDHA DIVISION-
PASS
-----------------------------------------------------------------------
---------

102101,02,04,05,07,10,11,12,19,21,23,27,30,34,37,39,42,45,46,52,53,56,7
2,73,82
,83,84
EX53- FIRST- 0 SECOND- 0 THIRD= 0TOTAL PASS-14481TOTAL APPEARD - 25128 , TOTOAL PASS - 14481 , PERCENT - 58.51%

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Followers